Home » Kierowca » OC spedytora

OC spedytora

Dla kogo kierowane jest OC spedytora

Takie ubezpieczenie kierowane jest zazwyczaj do spedytorów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w oparciu o posiadaną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Na rynku transportowym jest wiele ofert ubezpieczeń. Są takie rodzaje ubezpieczeń, ja: OCS, czyli OC spedytora, OCP, czyli OC przewoźnika umownego w ruchu międzynarodowym i krajowym. Wyróżniamy jeszcze: OC przewoźnika umownego w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec i OC przewoźnika faktycznego w ruchu międzynarodowym i krajowym oraz w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec.

Ubezpieczenie OCS, czyli ubezpieczenie spedytora

Ubezpieczenie OCS obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność cywilną spedytora z tytułu szkód polegających na bezpośredniej utracie, ubytku lub uszkodzenia powierzonego mienia powstałych w czasie wykonywania przez niego zwyczajowo przyjętych czynności spedycyjnych. Obejmuje swoją ochroną również szkody powstałe podczas składowania mienia nie dłużej niż 30 dni będącego etapem organizowanego przewozu oraz szkód wynikłych z nieprawidłowego wypełnienia dokumentów i z powodu nie zgłoszenia przesyłki do ubezpieczenia. Ubezpieczenie takie nie obejmuje jednak dokumentów celnych. Ubezpieczenie obejmuje przede wszystkim szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego i te umyślnie i te przypadkowe oraz wszystkie szkody rzeczowe powstałe podczas wydania przesyłki przewoźnikowi. Ubezpieczenie pokrywa szkody za nieterminowe podstawienie środka transportu pod załadunek, czy wszelkie opóźnienia z tego tytułu w dostawie przesyłki do odbiorcy.

Za błędy w wykonywaniu czynności spedycyjnych również mamy ubezpieczenie, które należy do OC spedytora i powinno być w podstawie ubezpieczeniowej każdej z firm na Polskim rynku. Często ubezpieczenia takie pokrywają dodatkowe szkody na przykład związane z postępowaniami sądowymi czy z pomocą prawną z tytułu dochodzenia przez należności, które zostały bezpodstawnie skompensowane przez kontrahenta Ubezpieczonego z jego wierzytelności z tytułu wykonanych usług spedycyjnych

Firmy ubezpieczeniowe oferują pokrywanie kosztów mediacji czy takich sądowych sporów. Często jako ubezpieczenie dodatkowe, spedytor może dokupić możliwość transportu zastępczego podczas uszkodzenia auta na uzgodnione wcześniej miejsce czy usunięcie pozostałości po wyrządzonej szkodzie, często wraz z kosztem ich wywozu i utylizacji.

Podstawa prawna określająca wyżej wymienione postępowania

Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 r. (DzU Nr 124, poz. 1153).Kodeks postępowania cywilnego, Księga trzecia. Sąd polubowny.